Нүүр хуудас   Бид авлигын эсрэг   БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
БАТЛАН ХАМГААЛАХ ЯАМНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2015 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2015 оны 06 сарын 04 | enkhtuvshin
   

Зарчим

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах эзэн

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Зорилт 1. Ёс зүйтэй манлайлал

1

Батлан хамгаалах яам, харьяа нэгж байгууллагаас иргэдэд нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй үйлчлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх талаар Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тухай бүрт

-Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, уриалга дэвшүүлж, олон нийтэд мэдэгдэл хийх

- Иргэд, олон нийтэд нээлттэй ил тод үйлчилж ажиллах бүх хэлбэрийг дэмжих ажиллах

СБТГазар

Эрх бүхий албан тушаалтан /цаашид ЭБАТ/ гэх

Батлан хамгаалах салбарт ёс зүйтэй манлайлал бий болж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зарчим тогтоно.

2

Батлан хамгаалах яамны бүтэц зохион байгуулалттай холбоотойгоор авлигад өртөж болзошгүй албан тушаалтны жагсаалыг шинээр гаргах

1 сард

-         жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж байгууллагын веб хуудсанд байршуулах

СБТГазар

ТЗУГазар

ЭБАТ

 

Албан тушаалтан нь авлигаас ангид байх ёс зүйг ойлгосон байх

Зорилт 2. Хувь хүний шударга байдал

3

Албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг тогтоосон хугацаанд гаргуулах, хөрөнгө орлогод орсон өөрчлөлт, албан тушаал өөрчлөгдөхөд мэдүүлэг гаргуулж хэвшүүлэх

 

 

2.15-ны дотор болон тухай бүр

- Бүх албан тушаалтнууд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бүрэн авч, холбогдох тайланг авлигатай тэмцэх газар хүргүүлэх

Батлан хамгаалах яам, харьяа нэгж, байгууллага

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах, тайлан мэдээ гаргах ажиллагааг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулан авч цахим хэлбэрт шилжиж, хайлт, үнэлгээ хийх зэрэг арга ажиллагаа хялбар болно.

Зорилт 3. Тогтолцооны шударга байдал

4

Яамны вэб сайтад салбарын эрх зүйн актуудыг тогтмол шинэчилж байх

 

жилдээ

- Нийтэд нээлттэй байршуулсан байх

- www.legalinfo.mn вэб сайтыг яамны сайттай холбох

Яам, харьяа байгууллагуудын болон ЗХЖШ-ын ЭБАТ

Тушаал шийдвэр нь албан тушаалтанд давуу байдал бий болгохооргүй боловсруулагдсан байна.

 

Зорилт 4. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажиллах

5

Яамны үйл ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд байнга мэдээлж байх

жилдээ

- Үйл ажиллагаа нийтэд байнга мэдээлэгдсэн байх

- Мэдээлэл авах нөхцөл бүрдсэн байх

Соёмбо сонин, Дуулга теле студи, МҮОНРТ, ЭБАТ

 

Авлигын хор хөнөөлийн талаар албан хаагчид тодорхой мэдээлэл авах, иргэд хуулиар хориглоогүй мэдээ мэдээлэл авах боломж нөхцөл бүрдсэн байна.

6

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд байгууллага, чөлөөтэй авах нөхцлийг хангах

Жилдээ

- Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг боломжит хэлбэрээр сурталчлах /мэдээллийн салбар нээх, цахим хуудас, яриа, танилцуулга, сонсгол нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах, иргэдийг хүлээн авах төвийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах гм/

- Авлигатай тэмцэх газраас бэлтгэн хүргүүлсэн сурталчилгааны материалыг иргэд, байгууллага, албан хаагчдад түгээх

СБТГазар, ЭБАТ,

ТЗУГазар

 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн чиглэлээр болон салбарын үйл ажиллагааны талаар хуулиар хориглосоноос бусад мэдээ, мэдээллийг иргэд, олон нийтэд хүргэх боломж бүрдэнэ.

7

Хуульд зааснаас бусад тохиолдолд төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах тухай тендер зарлан явуулах, шалгаруулах ажиллагааг ил тод, нээлттэй хэрэгжүүлэх

 

Тухай бүрт

- Тендерийн үйл ажиллагааг нийтэд ил тод мэдээлж байх

- Мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд хүргэх

- Хөндлөнгийн ажиглагч оруулж хэвших

БХЗГазар,

Холбогдох мэргэжилтэн

Төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах арга хэмжээнд чанарын ахиц гарч мэдээлэл олон нийтэд хүртээмжтэй болно.

8

Батлан хамгаалах салбарт гадны улс орнуудаас үзүүлж буй зээл, тусламж, түүний зарцуулалтын талаар олон нийтэд мэдээлж байх

Тухай бүрт

- зээл тусламжийн талаар олон нийтэд мэдээлэх

- зээл тусламжийг хэрхэн захиран зарцуулж байгааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх

- Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах

БХЗГазар,

Холбогдох мэргэжилтэн

 

Монгол Улсад үзүүлж буй зээл тусламж, түүний зарцуулалтын талаар олон нийт мэдээлэлтэй болсноор Батлан хамгаалах салбарт тавих иргэний хяналт сайжирна.

9

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

Тухай бүрт

- Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах

- Төсвийн зарцуулалтын талаар яамны вэб сайтад тогтмол мэдээлж байх

 

 

ТЗУГазар,

дэд хурандаа Д.Ганхуяг, ахлах дэслэгч Б.Энхтүвшин, дэслэгч Б.Отгонбаяр

Төрийн сангийн холбогдох мэргэжилтнүүд

Төсвийн ил тод байдал хангагдаж, Зэвсэгт хүчинд тавих иргэний хяналт, сайжирна.

 

Зорилт 4. Хяналт шинжилгээ болон таслан зогсоох

 

10

Албан үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн авлигатай холбоотой аливаа асуудлыг Авлигатай тэмцэх газарт мэдээлэх

Жилдээ

-Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой аливаа асуудлыг мэдээлэх

 

 

Нийт албан хаагчид

 

 

Авлигатай холбоотой асуудлаар байнгын хяналт тавих, аливаа мэдээлэл шалгагдсан байх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах талаар тодорхой үйл ажиллагаа явуулна.

11

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, иргэд олон нийтэд нээллтэй түргэн шуурхай үйлчилж төвийг ажиллуулах, тусгай утас ажиллуулах;

Тогтмол

-  Иргэдийн хүлээн авах зөвлөгөө мэдээлэл өгөх төвийг тогтмол ажиллуулах

-  Тусгай утасны дугаарт мэдээлэл авах;

ТЗУГазар

Мэргэжилтэн Ю.Баярчимэг

                                  СТРАТЕГИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

Хамгийн сүүлд өөрчлөлт хийсэн ( 2015 оны 06 сарын 04 )
Үйл явдалын хуанли
JULY 2020
SUN M T W TH F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Статистик
Нийт зочид 6136288
Өнөөдөр зочилсон 1596
Нийт мэдээлэл 76
Нийт холбоос 1
Нийт зураг 32
Батлан Хамгаалах Яам © 2009. Бүх эрх хуулиар баталгаажсан.