ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУД

Авлигын эсрэг xууль, тогтоомж

Авлигын эсрэг Олон улсын конвенц

Монгол Улсын хуулиуд

УИХ, Засгийн газрын тогтоол, бусад эрх зүйн акт