Дүйцүүлэх албыг мөнгөн хэлбэрээр орлуулан хаах

 

ОДООГООР МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛААГҮЙ БАЙНА